Logo Atrium Utveckling
Ledarskap för operativa chefer

D.A.L
Diplomerad i Aktivt Ledarskap

”Att nå framgång som chef förutsätter många egenskaper, men för ett misslyckande räcker det med att en enda av dem saknas”
Robert N McMurray

Att skapa högpresterande team ställer stora krav på den operativa ledningen. Förmågan att kommunicera tydliga mål, aktivt målstyra samt skapa förutsättningar för en långsiktigt hög motivation hos medarbetarna är ledaregenskaper vi söker, men få besitter.

Är då ledarförmåga en medfödd talang eller kan man lära sig det?
Att människor har olika personliga förutsättningar att lyckas i en ledande befattning torde väl stå klart, men förutom den personliga lämpligheten krävs enkla och effektiva verktyg som effektiviserar vardagen för både ledaren och den enskilde medarbetaren.

Atrium erbjuder en praktiskt inriktad trestegsutbildning i aktivt ledarskap som ger de konkreta verktyg som behövs för att skapa och utveckla en högeffektiv avdelning.

DELTAGARE
Utbildningen vänder sig till ledare som är nya i sin befattning eller till ledare som tidigare inte genomgått någon chefsutbildning.

FÖRKUNSKAPER
Deltagaren ska vara väl insatt i avdelningens mål på kort och lång sikt samt företagets totala mål och visioner. Deltagaren ska även haft ett samtal med närmaste chef om syftet med utbildningen samt krav och förväntningar på deltagaren efter utbildningen.
Inför examination ska deltagaren lösa tilldelat projektarbete.

RESULTAT EFTER UTBILDNINGEN 

Insikt och förståelse för mina starka respektive svaga sidor som ledare. Kunskaper om hur du organiserar en effektiv avdelning samt planerar din egen och medarbetarnas tid på ett optimalt sätt. Hur du målformulerar, målstyr samt prestationsbedömer lag och individ samt hanterar grupp –och individkonflikter. Träning på presentationer, k onflikthantering och prestationsbedömning.

ARBETSMODELL 

Förstudie:
Vi tar in information om ert företag som ”påläsningsunderlag” för våra utbildare. Detta för att deltagaren ska känna igen sin egen verklighet i utbildningen. Vi telefonintervjuar deltagare och ev. närmaste chef för att komma överens om syfte, mål, krav och förväntningar för respektive deltagare.

Genomförande av steg 1-3:
Tre tillfällen x två-tre dagars internatutbildning på kursgård där deltagaren får träffa andra ledare, delta i givande gruppövningar samt träna på olika situationer man kan ställas inför i sitt ledarskap. Träningen videofilmas för att underlätta konkret feedback från kursledare och övriga kursdeltagare.

Projektarbete och hemarbete: 
Deltagaren får projektarbeten mellan respektive utbildningssteg som handlar om att skapa kompetensprofil, genomföra medarbetarsamtal samt tidsstudier. Detta ihop med hemuppgifter kräver 5-6 dagars inplanerad tid.

Examination och diplomering:
Deltagaren genomför skriftligt och muntligt test på erhållna kunskaper som sedan ligger till grund för diplomeringen. Diplomering av godkända deltagare sker under en halv dag efter steg 3.

INNEHÅLL STEG 1 

• Ledarens betydelse för resultatet
• Min personlighets inverkan på mitt ledarskap
• Att skapa förutsättningar för långsiktig motivation
• Planera och organisera sitt eget och gruppens arbete
• Resursplanering
• Hur du skapar ett bra samarbetsklimat i organisationen
• Övningsuppgifter och praktisk träning
• Projektarbete
 
INNEHÅLL STEG 2 (3 DAGAR)
• Att ta och ge konstruktiv kritik
• Individuell prestationsbedömning
• Att genomföra medarbetarsamtal
• Hur jag hanterar grupp –och individkonflikter
• Grupp- och individutveckling
• Övningsuppgifter och praktisk träning
• Projektarbete
 
INNEHÅLL STEG 3 (2 DAGAR)
• Presentations –och mötesteknik
• Att arbeta med kompetensutveckling
• Hur du formulerar, styr och följer upp målsättningar
• Hur du arbetar med motivationshöjande  åtgärder 
• Att utforma belöningssystem
• Övningsuppgifter och praktisk träning

FÖR MER INFORMATION: ATRIUM UTVECKLING AB
Stenmoravägen 7
184 97 LJUSTERÖ
0708-955 554
E-post: info@atriumutveckling.se

Rulla till toppen